PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PLATFORMY SPOLEČNOSTI ČESKÉ DLUHOPISOVÉ TRŽIŠTĚ S.R.O.

(“Podmínky”)
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti uživatelů Platformy (jak je definována níže) (“Uživatel Platformy”) na jedné straně a společnosti České dluhopisové tržiště s.r.o., se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 07486278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C301858 (“ČDT”), na straně druhé, a to výlučně v souvislosti s užíváním online webové platformy České dluhopisové tržitě www.ceskedluhopisy.cz provazované společností ČDT, jež obsahuje informace emitentů o vybraných dluhopisech k úpisu jednotlivými Uživateli Platformy (“Platforma”).
1.2 Pro všechny Uživatele Platformy jsou tyto Podmínky závazné okamžikem registrace v této Platformě, v rámci které jsou Uživatelé Platformy povinni se s Podmínkami seznámit a vyslovit s nimi svůj souhlas (“Registrace”).
1.3 Právní vztahy dle těchto Podmínek vzniklé na základě Registrace se řídí právním řádem České republiky.
1.4 Tyto Podmínky zůstávají v platnosti a jsou závazné pro Uživatele Platformy také v případě převodu nebo přechodu provozování Platformy a práv a povinností s touto činností spojených ze společnosti ČDT na jejího právního nástupce nebo jiný subjekt. V takovém případě se odkaz na společnost ČDT použitý v těchto Podmínkách bude vykládat jako odkaz na právního nástupce společnosti ČDT nebo jiný subjekt, na který bylo převedeno nebo přešlo provozování Platformy.

2. POPIS FUNGOVÁNÍ PLATFORMY
2.1 Společnost ČDT provozuje Platformu, na které se Uživatelé Platformy mohou seznámit s informacemi emitentů, se kterými společnost ČDT spolupracuje (“Emitenti”), o jimi vydávaných dluhopisech.
2.2 Platforma je pouze a jen informačním, inzertním a administrativním prostorem, která umožňuje zpřístupnění informací Emitentů o dluhopisech široké veřejnosti a umožňuje Uživatelům Platformy kontakt s Emitenty (“Inzerce”). Zároveň Platforma částečně pomáhá Emitentům při správě jejich emisí.
2.3 Za účelem usnadnění kontaktu mezi Uživateli Platformy a Emitentem (který výlučně probíhá mezi Uživatelem Platformy a Emitentem) má Uživatel Platformy možnost projevit Emitentovi zájem o koupi dluhopisů, a to v rámci systému ČDT pro vytváření, evidenci a rozesílání smluvní dokumentace, stisknutím tlačítka “objednat u emitenta” a vyplněním dalších údajů potřebných k přípravě a následnému uzavření smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů (“Objednávka”). Tyto informace jsou následně předány přímo Emitentovi objednaného dluhopisu, který má možnost zaslat Uživateli Platformy návrh smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů.
2.4 Návrh smlouvy o úpisu a koupi dluhopisů je Uživateli Platformy v případě jeho zájmu projevenému prostřednictvím Objednávky v rámci Platformy zasílán přímo Emitentem dle jeho vlastního posouzení. Uživatel Platformy následně hradí kupní cenu přímo na účet daného Emitenta (tj. Platforma ani společnost ČDT se žádným způsobem nepodílí na platbách mezi Uživateli Platformy a Emitenty). Společnost ČDT, jakožto provozovatel Platformy, není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi Emitentem a Uživatelem Platformy ani účastníkem smluvního vztahu s Uživatelem Platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním Platformy ze strany Uživatele Platformy, nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Společnost dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Společnost ČDT tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (“ZPKT”). Společnost rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT.
2.5 Využívání Platformy je pro Uživatele Platformy zcela bezplatné.

3. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ÚJMY
3.1 Vzhledem k povaze Inzerce je vyloučeno, aby Uživateli Platformy vznikl v souvislosti s Inzercí vůči společnosti ČDT jakýkoli nárok na náhradu jakékoliv újmy. Platforma jako informační, inzertní a administrativní prostor pouze umožňuje zpřístupnění informací Emitentů o dluhopisech široké veřejnosti a umožňuje Uživatelům Platformy kontakt s Emitenty. Společnost ČDT nenese odpovědnost ani neručí ani jinak nepřebírá odpovědnost za obsah, správnost a úplnost inzerovaných informací uveřejněných na Platformě, neboť veškeré tyto informace jsou poskytovány výlučně Emitenty, kteří sami určují mimo jiné podmínky úpisu a koupě dluhopisů. Informace tedy nelze považovat za závazné.
3.2 Vzhledem k tomu, že společnost ČDT není emitentem dluhopisů, ani smluvní stranou smlouvy o úpisu a koupi dluhopisu ani jinak nevstupuje do případného smluvního vztahu Emitenta a Uživatele Platformy, nenese jakoukoli odpovědnost z případně uzavřených smluv mezi Emitenty a Uživateli Platformy ani za vymahatelnost práv a povinností Emitenta a/nebo Uživatele Platformy vyplývajících z těchto případně uzavřených smluv. S ohledem na vše výše uvedené neodpovídá ani jinak neručí za platnost jakéhokoliv dluhopisu inzerovaného na Platformě.
3.3 Společnost ČDT doporučuje všem Uživatelům Platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
3.4 Společnost ČDT má právo z důvodu údržby a servisu Platformy anebo z jiných technických důvodů částečně nebo úplně přerušit fungování Platformy na dobu nezbytně nutnou. Jakákoliv odpovědnost společnosti ČDT za dočasnou nefunkčnost Platformy je taktéž vyloučena.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Společnost ČDT, jako správce osobních údajů, získává a zpracovává osobní údaje Uživatelů Platformy, kteří jsou fyzickými osobami (tj. subjektů osobních údajů), v souladu s relevantními právními předpisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), a případně další předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.
4.2 Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném Inzercí a v souladu s účelem zpracování, a to:
4.2.1 Za účelem Registrace Uživatele Platformy společnost ČDT zpracovává osobní údaje Uživatele Platformy v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, trvalé bydliště, korespondenční adresa, bankovní účet a telefonní číslo. Uživatel Platformy tak má možnost přes Platformu vložit svoji Objednávku, kterou nelze bez předchozí Registrace provést (tj. přímo předat Objednávku Emitentovi). Právním základem pro provedení Registrace je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, případně plnění smlouvy (tj. poskytnutí Inzerce), jejíž stranou je subjekt údajů (Uživatel Platformy).
4.2.2 Za účelem provedení Objednávky (tj. přímého předání Objednávky Emitentovi) společnost ČDT dále zpracovává osobní údaje Uživatele Platformy v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, datum narození, trvalé bydliště, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu. Právním základem pro provedení (předání) Objednávky Uživatele Platformy je plnění smlouvy (tj. poskytnutí Inzerce), jejíž stranou je subjekt údajů (Uživatel Platformy).
4.2.3 Za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovává ČDT jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a e-mailovou adresu Uživatele Platformy. Právním základem takového zpracování je souhlas, který Uživatel Platformy udělil ČDT při Registraci. Bez souhlasu budou obchodní sdělení zasílána pouze v případě naplnění podmínek § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přičemž Uživatel Platformy bude mít možnost takové zasílání kdykoli odmítnout (učinit tzv. opt-out).
4.2.4 Za účelem zasílání adresných marketingových sdělení, která budou lépe vyhovovat zájmům a potřebám Uživatele Platformy, může Společnost ČDT provádět analýzy chování a preferencí Uživatele Platformy (profilování) a pro tyto účely zpracovávat osobní údaje Uživatele Platformy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, korespondenční adresa a e-mailová adresa a cookies. Společnost ČDT používá cookies, a to jak technické cookies za účelem zajištění funkčnosti webových stránek, tak analytické cookies za účelem analyzování pohybu na webových stránkách a cílení reklamy. Právním titulem pro takové zpracování je souhlas, který Uživatel Platformy udělil společnosti ČDT při Registraci.
4.2.5 Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro případ potenciálního soudního sporu či správního řízení v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti ČDT či třetí strany. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však dvacet let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.
4.3 Osobní údaje může společnost ČDT předat Emitentům příslušných dluhopisů, o které Uživatel Platformy projevil zájem, kteří je budou zpracovávat, jakožto samostatní správci, a to zejména za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy o úpisu dluhopisů mezi Emitentem a Uživatelem Platformy. Osobní údaje může společnost ČDT předat při splnění zákonných podmínek spolehlivé třetí straně, která pro ČDT zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou obchodní činnost (takové osoby jsou, pokud samy nerozhodují o účelech a prostředcích zpracování, zpracovateli osobních údajů).
4.4 V případě, kdy Uživatel Platformy udělil souhlas se zpracováním, má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, má Uživatel Platformy rovněž právo vznést kdykoli námitku proti předmětnému zpracování.
4.5 Každý Uživatel Platformy má práva související se zpracováním jeho osobních údajů: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4.6 Osobní údaje Uživatelů Platformy bude společnost ČDT zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování, tj. typicky po dobu plnění smlouvy nebo po dobu platně uděleného souhlasu. V případě, že je právním titulem souhlas, který Uživatel Platformy odvolá nebo omezí, společnost ČDT přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemá jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraní.
4.7 Společnost ČDT přijala taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jako i k jinému zneužití osobních údajů. Za tímto účelem společnost ČDT přijala příslušná technicko-organizační opatření a vede záznamy o činnostech zpracování.
4.8 V případě jakýchkoli nejasností nebo v případě uplatnění svých práv se mohou Uživatelé Platformy obrátit na společnost ČDT na tel. čísle +420 770 163 226 nebo na e-mailové adrese info@ceskedluhopisy.cz.

5. KOMUNIKACE
5.1 Společnost ČDT poskytuje Uživatelům Platformy telefonickou podporu (tel. číslo: +420 770 163 226), v rámci které může Uživatel Platformy získat veškeré informace související s používáním Platformy, a to včetně informací ohledně zpracovávání jeho osobních údajů. Případně Uživatel Platformy může své dotazy zasílat na e-mailovou adresu: info@ceskedluhopisy.cz.
5.2 Dojde-li ke změně osobních údajů Uživatele Platformy poskytnutých společnosti ČDT (např. změna e-mailové adresy či jiných kontaktních údajů), je Uživatel Platformy povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit společnosti ČDT prostřednictvím telefonické podpory, e-mailu nebo provedením změny údajů v Registraci Uživatele Platformy, nejpozději však do deseti (10) dnů od takové změny.

6. UKONČENÍ REGISTRACE V PLATFORMĚ
6.1 Uživatel Platformy má právo kdykoli svoji Registraci v rámci Platformy ukončit, a to tak, že žádost o ukončení registrace zašle na výše uvedenou e-mailovou adresu anebo písemně na adresu sídla společnosti ČDT .
6.2 Společnost ČDT má právo ukončit Registraci Uživateli Platformy v rámci Platformy v případě opakovaného porušování povinností ze strany Uživatele Platformy v souvislosti s prováděním Objednávek a/nebo uzavíráním smluv o úpisu a koupi dluhopisů zveřejněných v rámci Platformy.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Společnost ČDT je oprávněna Podmínky kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit, upravit nebo doplnit. Návrh na takovou změnu, úpravu nebo doplnění Podmínek se Uživateli Platformy poskytne e-mailem alespoň dvacet dní před předpokládanou účinností změny, úpravy nebo doplnění. V případě, že Uživatel Platformy se změnami, úpravami nebo doplněními nesouhlasí, má právo Registraci bez jakýchkoli sankcí ukončit.
7.2 Uživatel Platformy akceptací těchto Podmínek v rámci Registrace potvrzuje, že si Podmínky pečlivě přečetl, rozumí jim, žádné jejich ustanovení pro něj není překvapivé a vyjadřuje s nimi souhlas.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2019.
České dluhopisové tržiště s.r.o.